محورهای شانزدهمین همایش ملی صنایع لاستیک

 

                   1- ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﺎﯾﺮ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ آن.

                   2- ﺑﺮرﺳﯽ و امکان‌سنجی ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داخلی‌سازی ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ، ﻣﺎﺷﯿﻦآلات و فناوری‌های ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎیر (بومی‌سازی).

                   3- ﺻﺎدرات و ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف: (بازاریابی - توسعه بازار - حمل‌ونقل - سفارشات)

                   4- آینده تایر و خودرو در ایران و جهان.

                   5- ﺗﺎﯾﺮﻫﺎی موردنیاز ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ (EV).

                   6- مواد اولیه نوین (سازگار با محیط‌زیست) قانون ریچ تایر سبز.

                   7- مقررات و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺎﯾﺮ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن - برچسب تایر.

                   8- مقایسه ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎﯾﺮ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن.

                   9- راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه‌وری در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎﯾﺮ.

                   10- ﺑﺮرﺳﯽ پیش‌نیازهای اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪ رقابت‌پذیر.

                   11 - روش‌های نوین بازیافت تایر و روکش تایر.

                   12- هوشمندسازی فرایندهای مؤثر جهت تولید تایر همگن، افزایش بازدهی تولید و کاهش ضایعات.

                   13- طراحی آمیزه‌های لاستیکی باهدف تولید تایرهای نسل جدید.

                   14- پیشرفت‌های نوین در شبیه‌سازی و طراحی تایرهای نسل جدید.

                   15- مدیریت در راستای توسعه فن آوری، بهینه‌سازی منابع و مدیریت دانش.