ارسال مقاله‌ها

از تمامی مدیران، ‌پژوهشگران، کارشناسان، دانشگاهیان،‌ دانشجویان، صنعتگران و صاحب‌نظران دعوت می‌شود تا یافته‌ها و دستاوردهای پژوهشی خود را در قالب سخنرانی و پوستر از طریق سامانه http://conf.rierco.net ارسال کنند. مقاله‌ها باید به‌صورت چکیده‌ی جامع (Extended Abstract) شامل عنوان، نام و نشانی نویسندگان، چکیده، واژه‌های کلیدی، محور، مقدمه، بخش تجربی، نتیجه‌ها و بحث، حداکثر در چهار صفحه در محیطWord ، تهیه و در سامانه همایش به دو صورت فایل Word دارای اسم و آدرس و مشخصات نویسندگان و فایل Word مقاله بدون اسم و آدرس و مشخصات نویسندگان بارگذاری شود. 

نکته: موضوع مقالات بایستی درخصوص یکی از محورهای تعیین شده در همایش باشد.

 

راهنمای نگارش

عنوان مقاله به صورت وسط چین Bold با فونت (16 B Nazanin)  

نام نویسندگان به صورت وسط چین Bold حداکثر در یک خط  (12 B Nazanin)

سمت و محل کار نویسندگان به صورت وسط چین Bold حداکثر در یک خط  (12 B Nazanin)

آدرس ایمیل عهده دار مکاتبات  به صورت وسط چین bold با فونت 11

نوشتن شماره تلفن همراه عهده دار مکاتبات برای ارسال نامه ها و جوابیه داوری الزامی است.

 

چکیده:   (فونت 11 B Nazanin )

واژه های کلیدی:    حداکثر در یک خط ( 12 B Nazanin)

محور مقاله:   (12 B Nazanin)

مقدمه:  فونت ( 12 B Nazanin)

بخش تجربی:  فونت ( 12 B Nazanin)

عناونی بخش های اصلی در بالای هر بخش با فونت bold  (12 B Nazanin)

عناوین جداول در بالای هر جدول با فونت bold   (10 B Nazanin)

عناونی نمودارها در زیر هر نمودار با فونت bold  (10 B Nazanin) 

بحث و نتیجه گیری:  فونت ( 12 B Nazanin) 

مراجع:

مراجع  فارسی  (10 B Nazanin)

مراجع انگلیسی  (10 Times New Roman)

 

یادآوری:

-          فاصله متن از اطراف صفحه،  بالا، پایین، چپ و راست 2cm باشد

-          کل مقاله حداکثر در 4 صفحه تهیه شود

-          فاصله خطوط single باشد