تاریخ شروع همایش
1402-10-19 08:30
تاریخ پایان همایش
1402-10-20 17:00